Terug naar overzicht

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie:

Kinderen leren vooral spelenderwijs. Door spel en bewegen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Of het kind moet leren met minder mogelijkheden zo goed mogelijk te bewegen. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling en er kan een negatief zelfbeeld ontstaan, doordat het kind niet mee kan doen met andere leeftijdsgenoten.


Deze kinderen hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Ook als uw kind om andere redenen bewegingsproblemen heeft of niet kan sporten. Bijvoorbeeld als uw kind kampt met overgewicht, langdurig ziek is, een chronische aandoening of bepaalde vormen van kanker heeft kunt u bij de kinderfysiotherapeut terecht. Belangrijk hierbij is: hoe eerder het kind
(door de kinderfysiotherapeut) behandeld wordt, hoe kleiner de verstoring van de ontwikkeling.


Op school worden ook regelmatig ontwikkelingsproblemen bij kinderen gesignaleerd. Het is belangrijk voor het functioneren in een groep en het sociale welbevinden van kinderen om mee te kunnen doen met buiten spelen, gym en schoolse vaardigheden zoals tekenen, knippen en schrijven.


Naarmate een kind ouder wordt, zijn er steeds meer motorische vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.


Bij problemen met de fijne motoriek: moeite met schrijven, tekenen e.d., zal er ook kinderfysiotherapeutische begeleiding op school mogelijk zijn.

De kinderfysiotherapeut heeft veel kennis over motorische leerstrategieën, over gedrag en gedragsproblemen en leert uw kind om te gaan met eventuele beperkingen. De kinderfysiotherapeut stelt een behandelplan op en indien nodig betrekken wij de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut erbij.  Afhankelijk van de onderzoeksresultaten bespreekt de kinderfysiotherapeut met u of behandelen zinvol is en welke behandeling het meest geschikt is voor uw kind.


Kinderfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering 18x vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent, heeft uw kind daarbij nog recht op deze aanvullende behandelingen. U kunt met en zonder een verwijzing van de (huis)arts of specialist bij ons terecht voor kinderfysiotherapie.

Voor meer informatie over kinderfysiotherapie of het aanmelden van uw kind, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Andere nieuwsitems